Feria de Zaragoza

Analysis of the future of European food sovereignty: quo vadis Europe?

AUDITORIO